Kirkollinen toiminta


Lontoon suomalainen kirkko tarjoaa tutut kirkolliset palvelut, joihin olet tottunut kotisuomessakin:

  1. Jumalanpalvelukset

  2. Kirkolliset toimitukset

  3. Rippikoulu


  4. Sielunhoito ja rippi


Jumalanpalvelukset ja hartaudet

Lontoon suomalaisella kirkolla

Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus aina kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina klo 11.00. Messun pääkieli on suomi. Sen yhteydessä toimii pyhäkoulu. Messun jälkeen on tarjolla kirkkokahvit ja mahdollisuus nauttia sunnuntailounas.

Sunnuntaihartaus klo 18.00 (ei kuukauden ensimmäisinä sunnuntaina, jolloin messu)

Iltakirkko torstaisin klo 19.30.

Ks. Tapahtumakalenterista muista jumalanpalveluksista ja kirkollisista tapahtumista.

Aluejumalanpalvelukset

Vuosittain järjestetään noin 20 suomalaista aluejumalanpalvelusta Brittein saarten eri osissa. Kirkonmenojen jälkeen nautimme kirkkokahvit nyyttikestiperiaatteella. Jumalanpalveluksista vastaa pastori Ulla Kosonen yhdessä alueellisten yhdyshenkilöiden kanssa.

Jos haluat tavata pappia kotonasi tai muuten rauhallisissa merkeissä aluejumalanpalveluksen yhteydessä ota yhteyttä pastori Ulla Kososeen.

Aluevierailu tarjoaa oivan tilaisuuden kaste- ja/tai vihkitoimituksen järjestämiselle.

Tietoa aluejumalanpalvelusten ajoista ja paikoista saat Horisontti-lehdestä, kirkon toimistosta (tel. 020 7237 1261) ja kirkon kahvilasta (tel. 020 7237 4668). Voit myös soittaa suoraan Ulla Kososelle (tel. 07976 521105).


Kirkolliset toimitukset

Yleisimmät kirkolliset toimitukset ovat kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen. Toimitukset ovat kirkon tapa palvella evankeliumilla, rukouksella ja Jumalan siunauksen pyytämisellä elämän taitekohdissa.


Kaste

Järjestelyt

Ilmoita kastetoiveesta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa pastori Tapani Rantalalle tai pastori Ulla Kososelle sopivan päivän varmistamiseksi. Toimittavan papin kanssa keskustellaan kasteen kulusta ja sovitaan virsistä (tai muusta musiikista) sekä siitä, millä kiele(i)llä kaste toimitetaan. Lapsen kasteessa papille toimitetaan etukäteen kopio pitkästä syntymätodistuksesta (the Long Birth Certificate) tai Suomessa syntyneestä lapsesta Ilmoitus lapsen tiedoista –lomake. Koska Lontoon suomalainen kirkko on omarahoitteinen järjestö, olemme esittäneet kastetoimituksen yhteydessä toiveen £50 lahjoituksesta kirkolle. Toimitus on kuitenkin maksuton ja lahjoitus vapaaehtoinen.

Mikäli toivot kasteen tapahtuvan Suomessa, ota yhteyttä suomalaisen kotiseurakuntasi kirkkoherranvirastoon tai sen seurakunnan kirkkoherranvirastoon, jonka alueella kaste on suunniteltu toimitettavaksi.

Merkitys

Luterilaisessa kirkossa on kaksi sakramenttia: kaste ja ehtoollinen. Kasteessa kastettava otetaan Kristuksen ja hänen kirkkonsa yhteyteen. Pyhä kaste perustuu ylösnousseen Kristuksen kirkolleen antamaan tehtävään, joka on kiteytetty kastekäskyssä:

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:19-20)

Edellytykset

Valtaosa suomalaisista kastetaan sylilapsina. Näin noudatetaan useimpien suurien kristillisten kirkkojen vanhaa perinnettä, jossa pidetään tärkeänä ihmisen pääsemistä osalliseksi jo pienestä pitäen kasteen välittämistä hyvistä lahjoista ja Jumalan siunauksesta. Tietty ikä ei kuitenkaan ole kasteen edellytys tai ehto. Mikäli lastasi ei ole kastettu vauvaiässä, voidaan kaste toimittaa myöhemminkin.

Suomen lainsäädännön mukaan lapsi seuraa ensisijaisesti äitinsä uskontokuntaa. Jos vain isä kuuluu kirkkoon, kastetta varten tarvitaan kirjallinen suostumus molemmilta vanhemmilta sekä vahvistus isyydestä, mikäli vanhemmat eivät elä avioliitossa. Lontoon suomalaisen kirkon papit voivat toimittaa kasteen, kun ainakin toinen vanhemmista kuuluu joko Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai anglikaanikirkkoon (Church of England).

Kummit

Lapsella tulee olla vähintään kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja evankelis-luterilaista uskoa tunnustavan kirkon tai anglikaanikirkon (Church of England) jäseniä. Näiden lisäksi kummina voi olla myös muuhun kristilliseen kirkkoon tai yhdyskuntaan kuuluva henkilö, jos hänen kirkkonsa hyväksyy ev.-lut. kirkon toimittaman kasteen eli lapsikasteen. Kristilliseen kirkkokuntaan kuulumaton ei voi toimia lapsen kummina.

Kastepaikka

Kaste voidaan toimittaa Lontoon suomalaisella kirkolla jumalanpalveluksen yhteydessä tai erikseen sovittuna ajankohtana, aluejumalanpalveluksessa, kotona tai muussa sovitussa paikassa.

Kastepöytä

Kotikastetta varten järjestetään kastepöytä. Se peitetään yleensä valkealla liinalla. Pöydälle asetetaan kastemalja, Raamattu, kukkia ja kynttilä. Ne muistuttavat kasteeseen sisältyvistä Jumalan lupauksista, Hänen jatkuvasta luomistyöstään sekä Kristuksen valosta, joka johtaa meitä elämämme matkalla. Kastemaljaan pannaan lämmintä vettä ennen kastetoimituksen alkua. Lapsen pään kuivaamista varten varataan liina.

Kastekaava

Kasteen peruskaava on pääosin seuraava: Virsi, puhe, kastekäsky (Matt.28:18-20), ristinmerkki, rukous, evankeliumi (Mark. 10:13-16), Isä meidän -rukous, uskontunnustus, vahvistussanat, rukous, siunaus ja virsi.

Aikuisen kaste toimitetaan silloin, kun kirkkoon haluaa liittyä henkilö, jota ei ole aiemmin kastettu. Ennen kastetta hän saa kristillistä opetusta (aikuisrippikoulu). Aikuisen kaste toimitetaan kirkossa tai muussa sopivassa paikassa kummien läsnäollessa. Hän tunnustaa kasteen yhteydessä kirkon uskon lausumalla muiden läsnäolevien kanssa uskontunnustuksen. Aikuisen kaste on samalla myös konfirmaatio


Konfirmaatio

Rippikoulun päätteeksi toimitetaan konfirmaatio joko jumalanpalveluksen yhteydessä tai erillisenä toimituksena. Konfirmaatiossa rippikoululainen tunnustaa uskonsa uskontunnustuksen sanoin, saa siunauksen ja seurakunta rukoilee hänen puolestaan. Konfirmaatio antaa mahdollisuuden käydä itsenäisesti ehtoollisella. Se antaa lisäksi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa jäsenilleen oikeuden toimia kummina ja asettua ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa. Aikuisen konfirmaatio toimitetaan aikuisrippikoulun päätteeksi. Mikäli rippikoulu edeltää kastetta, on kaste samalla myös konfirmaatio.


Avioliittoon vihkiminen

Mikäli toivotte vihkimistä Lontoon suomalaisella kirkolla tai muualla Iso-Britanniassa tai Irlannissa, ottakaa yhteyttä pastori Tapani Rantalaan tai pastori Ulla Kososeen.

Toivotun vihkiajan varmistamiseksi kannattaa vihkitoive esittää mahdollisimman hyvissä ajoin. Samalla saatte tietoa avioliiton esteiden tutkinnasta, avioliiton rekisteröinnistä ja muista käytännön järjestelyistä.

Vihkimistä varten mukana vihkiparilla tulee olla mukana henkilöllisyystodistukset ja todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta (esteettömyystodistus). Koska Lontoon suomalainen kirkko on omarahoitteinen järjestö, olemme esittäneet vihkitoimituksen yhteydessä toiveen £100 lahjoituksesta kirkolle.

Kirkkomme pastorit Tapani Rantala ja Ulla Kosonen voivat toimittaa avioliittoon vihkimisen joko (A) suomalaisen tai (B) englantilaisen lainsäädännön mukaan. Suomalaisen lainsäädännön mukaan solmittua avioliittoa varten esteet tutkitaan Suomessa ja avioliitto rekisteröidään Suomeen.

A. Kirkollinen avioliittoon vihkiminen suomalaisen lainsäädännön mukaan

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on mahdollista, kun molemmat ovat rippikoulun käyneitä evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä, tai toinen on rippikoulun käynyt evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja toinen muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen. Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta, jolla varmennetaan, ettei avioliitolle ole olemassa laissa määriteltyjä esteitä.

Kihlakumppanit pyytävät aiotun avioliiton esteiden tutkintaa yhdessä joko sulhasen tai morsiamen väestörekisterin pitäjältä. Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenillä tämä tarkoittaa jomman kumman kotiseurakunnan kirkkoherranvirastoa. Jos ette pääse käymään henkilökohtaisesti paikan päällä, voi esteiden tutkintaa pyytää postitse. Vihkiminen voidaan toimittaa, kun kihlapari on saanut todistuksen avioliiton esteiden tutkinnasta. Todistuksen saa seitsemän päivän kuluttua tutkinnan pyytämisestä, ja se on voimassa neljä kuukautta. Todistus annetaan vihkivälle papille ennen vihkitoimitusta.

Kun toinen kihlakumppaneista ei ole Suomen kansalainen, tulee hänen jättää edellä mainitun esteiden tutkintapyynnön liitteeksi sekä omasta kotimaasta hankittu esteettömyystodistus että todistus kirkkoon kuulumisesta. Eri maiden rekisterinpitoa ja avioliittoa koskevat lainsäädännöt ja käytännöt vaihtelevat Onkin hyvä varmistaa hyvissä ajoin väestörekisterin pitäjältä esteiden tutkinnassa tarvittavat paperit ja niiden saatavuus, mikäli kihlakumppani on ulkomaalainen.

Iso-Britannian kansalainen pyytää omalta rekisterinpitäjältään (Superintendent registrar at the Register Office of the disctrict) esteettömyystodistuksen ulkomailla solmittavaa avioliittoa varten (vaikka vihkiminen käytännössä tapahtuisi Lontoossa). Todistus on nimeltään Certificate of Non Impediment, ja sen saanti kestää reilun kolme viikkoa (1+21+1 pv). Tämän lisäksi tarvitaan todistus kirkkoon kuulumisesta. Iso-Britanniassa ei ole kirkon jäsenistä vastaavaa rekisteriä kuin Suomessa, joten tapana on ollut toimittaa kastetodistus ja/tai kirje sen kotiseurakunnan papilta. Paikkakunnasta riippuen saattavat suomalaiset rekisterinpitäjät edellyttää todistusten käännättämistä suomeksi.

B. Avioliittoon vihkiminen englantilaisen lainsäädännön mukaan

Mikäli asutte Iso-Britanniassa ja haluatte vihkimisen paikallisen lainsäädännön mukaisesti, kysykää lisätietoja Tapanilta tai Ullalta (ks. myös www.statistics.gov.uk/nsbase/registration/marriage.asp)


Avioliiton kirkollinen siunaaminen

Avioliiton kirkollinen siunaaminen voidaan toimittaa siviilivihkimisen jälkeen. Siihen ei liity velvoitteita kirkkoon kuulumisesta eikä kansallisuudesta -se ei siis ole muodoltaan juridinen, vaan pikemminkin jumalanpalvelus, jossa solmittu avioliitto siunataan ja sen puolesta rukoillaan. Tilaisuuden kaava noudattelee pitkälti avioliitton vihkimisen kaavaa. Avioliiton siunaaminen ei ole paikkaaa sidottu, vaan paikka voidaan sopia papin kanssa.


Hautaan siunaaminen

Voit pyytää Lontoon suomalaisen kirkon pappia toimittamaan hautaan siunaamisen tai toimimaan avustajana, mikäli siunauksen toimittaa paikallinen pappi tai uskonnollisen yhteisön edustaja. Siunaus on myös mahdollista toimittaa Lontoon suomalaisella kirkolla. Mikäli siunaus toimitetaan esimerkiksi krematorion yhteydessä olevassa kappelissa, voidaan muistotilaisuus järjestää kirkon tiloissa joko hautajaispäivänä tai jälkikäteen.


Rippikoulu

Aikuisrippikoulu

Jos rippikoulu on jäänyt käymättä nuoruusiässä, voit käydä aikuisrippikoulun Lontoon suomalaisella kirkolla. Aikuisrippikoulussa käydään läpi kristinuskon keskeistä sisältöä tapaamisten ja kirjallisuuden avulla. Rippikoulun päätteeksi voidaan toimittaa konfirmaatio. Lisätietoja saat pastori Tapani Rantalalta tai pastori Ulla Kososelta. Samalla voimme sopia tapaamisten aikataulusta.

Rippikoulu Suomessa

Suomessa järjestetään kesällä 2002 kolme rippikoululeiriä ulkosuomalaisille nuorille. Leirit ovat leirikeskus Pöyhölässä Keuruulla ja niistä vastaa Nuorten Keskus (www.nuortenkeskus.fi), joka on kirkollinen nuorisotyön järjestö Suomessa. Ilmoittautumiset Elise Kytälle Nuorten Keskukseen (Tel. +358-9-135 1343 tai +358-40 7318578).


Sielunhoito ja rippi

Kirkon päätoimiset työntekijät ovat käytettävissäsi luottamukselliseen henkilökohtaiseen keskusteluun. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Keskustelusta on hyvä sopia etukäteen. Sielunhoidollisen keskustelun ajatuksena on kirkon työntekijän ja ihmisen luottamuksellinen keskustelu, jossa voidaan käsitellä mitä tahansa elämänaluetta. Keskusteluun voidaan halutessasi liittää myös rippi, joka sisältää synnintunnustuksen ja –päästön, rukousta ja siunauksen.